Головна Новини Люди твої, Баштанщино Запобігання проявам корупції Режим підвищеної готовності Інформація для користувачів з вадами зору

Апарат райдержадміністрації

Відповідальний за наповнення: відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації

Апарат Баштанської районної державної адміністрації

 Апарат районної державної адміністрації здійснює правове, організаційне, інформаційно-аналітичне, кадрове, матеріально-технічне, методичне та інше забезпечення діяльності Баштанської районної державної адміністрації, підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичну перевірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування.

Керівник апарату райдержадміністрації - ГАЙДАШ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, роб.тел.- 2-74-51;

Керівник апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків, визначених головою райдержадміністрації:

- забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, є відповідальним за організаційну роботу та забезпечує дотримання законодавства з питань державної служби, запобігання та протидії корупції;

- здійснює повноваження керівника державної служби,  передбачені Законом України «Про державну службу», в aпараті та у структурних підрозділах без статусу юридичної особи публічного права (відділі економічного розвитку і торгівлі, відділі містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва, секторі з питань цивільного захисту);

- організовує роботу апарату райдержадміністрації, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації, організовує доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан роботи з персоналом, діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов'язки, покладені на нього головою райдержадміністрації з цих питань;

- організовує здійснення апаратом правового, організаційного, кадрового, матеріально - технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації;

- організовує планування роботи з персоналом райдержадміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог чинного законодавства;

- призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до чинного законодавства;

- присвоює ранги державним службовцям райдержадміністрації, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

- виконує обов’язки керівника позаштатного режимно-секретного органу райдержадміністрації;

- організовує, в межах повноважень, розроблення проектів програм з питань, що належать до його компетенції, і подання їх на затвердження районній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед районною радою про їх виконання;

- забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування району  та контроль за здійсненням виконавчими органами міської, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади;

- за дорученням голови райдержадміністрації представляє інтереси райдержадміністрації у вiдносинах з iншими державними органами та органами мiсцевого самоврядування, полiтичними партiями, громадськими i релiгiйними органiзацiями, пiдприємствами, установами та органiзацiями, громадянами та iншими особами;

- забезпечує організацію надання райдержадміністрацією безоплатної первинної правової допомоги;

- забезпечує організацію доступу до публічної інформації.

- створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

- здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Відділ  управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації

Начальник відділу - ЛЕМЕШ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, роб.тел.- 2-66-50.

Основними завданнями відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації є:

1. З питань управління персоналом:

- реалізація державної політики з питань управління персоналом та нагородної справи у районній державній адміністрації;

- забезпечення здійснення головою районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом та нагородної справи;

- забезпечення організаційного розвитку районної державної адміністрації та проведення добору персоналу районної державної адміністрації;

- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, визначення та запровадження стандартів професійної діяльності державних службовців;

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

- забезпечення документального оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, нагородної справи;

- здійснення заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи з персоналом та нагородної справи;

- здійснення організаційно-методичного керівництва та контролю за роботою з персоналом в структурних підрозділах районної державної адміністрації, інших підприємствах, установах та організаціях з питань, в межах компетенції відділу.

2. З питань організаційної роботи:

- організаційне забезпечення діяльності голови районної державної адміністрації та апарату районної державної адміністрації;

- забезпечення планування роботи районної державної адміністрації відповідно до Регламенту районної державної адміністрації, здійснення аналізу виконання;

- організаційне забезпечення проведення засідань колегії районної державної адміністрації, нарад за участю голови, першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації;

- координація роботи з контролю за виконанням органами місцевого самоврядування наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади.


Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Начальник  відділу - ПРОЦАК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА, роб.тел. - 2-75-51

Основними завданнями загального відділу є:

- встановлення в апараті районної державної адміністрації єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем;

- здійснення контролю за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах райдержадміністрації;

- редагування, реєстрація, доведення до виконавців розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації;

- забезпечення контролю за дотриманням Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736;

- забезпечення необхідними умовами для реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення або особистий прийом;

- забезпечення прозорості та відкритості діяльності райдержадміністрації щодо реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.


Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

Начальник відділу-головний бухгалтер - ОЛЕКСІЄНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА, тел.роб. - 2-71-53

Основними завданнями  відділу є:

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації та складення звітності;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

- здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності в структурних підрозділах районної державної адміністрації;

- виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів/розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня державного та районного бюджетів, передбачених статтею 22 Бюджетного кодексу України;

- здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності керівництва, працівників апарату районної державної адміністрації, забезпечення їх засобами оргтехніки, комп'ютерною технікою, канцелярськими товарами, папером, довідковою літературою, іншими засобами, необхідними для роботи тощо;

- здійснення відповідних заходів щодо проведення публічних закупівель для потреб апарату районної державної адміністрації.


Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

Начальник відділу – ГЕНЕРАЛОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, роб.тел.- 2-63-98

Основними завданнями  відділу є:

- забезпечення ведення Державного реєстру виборців, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування дій  про персональні дані виборців;

- ведення обліку усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формами, встановленими розпорядником Реєстру;

- забезпечення, відповідно до законодавства, захисту Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців";

- визначення на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму до яких відноситься виборець;

- у встановленому законом порядку, розгляд  звернень громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю;

- здійснення періодичного поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;

- забезпеченняу разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;

- виготовлення  іменних запрошень виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;

- проведення перевірки звернень політичних партій, розгляд запитів виборчих комісій в установленому Законом порядку;

- формування подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб'єктами їх внесення відомостями;

- здійснення обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

- внесення до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних  виборчих комісій рішення про утворення таких округів;

- здійснення налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;

- виконання інших функцій відповідно до законодавства, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.


Відділ адміністративно-дозвільних процедур апарату райдержадміністрації

Начальник відділу – ГАВРИЛОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА, роб.тел.- 2-64-73

Основними завданнями відділу є:

- забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

- організація належної діяльності центру надання адміністративних послуг при Баштанській райдержадміністрації (далі – ЦНАП), керівництво його діяльності;

- забезпечення у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- розглядає у встановленому законодавством порядку звернень громадян;

- вжиття заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

- інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

- організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

- забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформацій з обмеженим доступом, захисту персональних даних та інформацій, отриманих у результаті надання адміністративної послуги;

- контролювання строків надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

- внесення відомостей до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг;

- складення переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП та надання його на затвердження голові райдержадміністрації;

- організація надання супутніх послуг у приміщенні ЦНАПу;

- підготовка відповідей на листи, запити, звернення фізичних та юридичних осіб;

- здійснення інформаційної підтримку, координація діяльності ЦНАПу, консультування фізичних та юридичних осіб, які звертаються до відділу з питань його компетенції.


Сектор контролю апарату райдержадміністрації

Завідувач сектору – ВИСОЦЬКА ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, роб.тел.- 2-71-55

Основними завданнями  сектору є:

- здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень місцевої держадміністрації та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади  актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації та за станом роботи з реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

- підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

- інформування голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації  про стан виконання документів та роботу з реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- перевірка стану виконання документів структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади та реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

- контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади про стан виконання документів та проведену роботу з реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для голови райдержадміністрації, його заступників та керівника апарату райдержадміністрації щодо виконання документів та реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

-  проведення випереджувального моніторингу строків виконання документів та реагування на депутатські запити і депутатські звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та своєчасно інформує голову райдержадміністрації, його заступників, відповідно до розподілу обов'язків, керівника апарату райдержадміністрації про неможливість їх додержання;

- здійснення інших, передбачених законодавством, повноважень.


Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Завідувач сектору – МОГИЛКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ, роб.тел.- 2-73-51

Основними завданнями сектору є:

- забезпечення на території району державної політики з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи, підготовки і призову громадян на строкову військову службу, підвищення рівня мобілізаційної готовності галузей і об'єктів, що знаходяться у сфері управління райдержадміністрації;

- забезпечення скоординованих заходів з правоохоронними, контролюючими органами, структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань боротьби зі злочинністю та корупцією;

- здійснення постійного контролю за ходом виконання в районі законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови райдержадміністрації, відповідно до своєї компетенції;

- підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

- участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

- проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.


Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

Завідувач сектору – ДАНИЛЮК МИХАЙЛО ЯРОСЛАВОВИЧ, роб.тел.- 2-62-58

Основними завданнями сектору є:

- сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

- сприяння реалізації державної політики у сфері інформації видавничої справи  з метою повного задоволення потреб населення інформаційною та видавничою продукцією;

- здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури район;

- поширення інформації про основні аспекти соціально-економічного розвитку району, діяльність райдержадміністрації та її структурних підрозділів через засоби масової інформації та мережу Інтернет;

- сприяння створенню належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в районі, участі у формуванні і реалізації державної та регіональної політики;

- інформаційне забезпечення впровадження на території району заходів з добровільного об'єднання територіальних громад, а також інших заходів щодо забезпечення реформ та децентралізації державної влади; 

- сприяння впровадженню ефективних механізмів комунікацій між райдержадміністрацією та інститутами громадянського суспільства, політичними партіями, засобами масової інформації;

- здійснення аналізу та прогнозування суспільно-політичних процесів у районі.


Головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації

Головний спеціаліст-юрисконсульт - ПАНАРІН ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, роб.тел.- 2-68-61

Основним завданням  головного спеціаліста-юрисконсульта апарату райдержадміністрації є:

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів райдержадміністрацією;

- перевірка на відповідність чинному законодавству, розроблення та участь у розроблені проектів розпоряджень, що подаються на підпис голові райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

- проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами райдержадміністрації та підготовка висновків;

- внесення пропозицій голові райдержадміністрації щодо подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

-  організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу виконавчої влади, погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (візи) керівників структурних підрозділів;

- аналіз інформацій про офіційне оприлюднення актів законодавства у друкованих виданнях;

- контроль за наданням відповідей на звернення громадян, які   стосуються діяльності райдержадміністрації;

- участь у  представленні законних інтересів райдержадміністрації в судах;

- перевірка на відповідність чинному законодавству та візування проектів положень  про структурні підрозділи райдержадміністрації та посадових інструкцій працівників, які відповідно до чинного законодавства призначаються на посади головою райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації;

- організація претензійної та позовної роботи, контроль за її проведенням;

- організація забезпечення технічного захисту інформації та контроль за її станом на об’єктах інформаційної діяльності Баштанської райдержадміністрації;

- виконання інших функцій, передбачених законодавством.


Головний спеціаліст з інформаційно-комп’ютерних технологій апарату райдержадміністрації

Основним завданням головного спеціаліста з інформаційно-комп’ютерних технологій апарату райдержадміністрації є:

- організація впровадження в роботі райдержадміністрації комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, автоматизованої системи електронного документообігу, адміністрування локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу тощо, забезпечення здійснення відповідного моніторингу щодо впровадження електронного цифрового підпису, надсилання  електронних документів;

- забезпечення адміністрування автоматизованих робочих місць 

працівників апарату райдержадміністрації;

- введення в експлуатацію, встановлення, програмне обслуговування комп'ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що знаходяться на балансі райдержадміністрації;

- організація проведення робіт щодо інсталяції ліцензійного та з відкритим ключем  програмного забезпечення;

- забезпечення інформаційного обміну через комп'ютерну мережу, включаючи надання електронних адрес працівникам райдержадміністрації, підтримку поштових скриньок в єдиному поштовому домені, розміщення поштових скриньок на Єдиному сервері, антивірусний захист;

- забезпечення функціонування автоматизованої системи електронного документообігу в райдержадміністрації;

- організація створення копій електронної інформації користувачами та забезпечення ведення архіву інформаційних ресурсів райдержадміністрації;

- забезпечення регулярної архівації даних, які зберігаються на серверах, у тому числі зняття копій бази даних;

- виконання обов`язків єдиного представника Замовника - районної державної адміністрації з питань  придбання, встановлення та супроводження у процесі експлуатації комп`ютерної й мережевої техніки, периферійного обладнання, програмного забезпечення в апараті районної державної адміністрації;

- здійснення заходів з технічного захисту інформації, вирішення питання створення інфраструктури захисту інформації в апараті райдержадміністрації, забезпечення її функціонування та розвиток;

- забезпечення адміністрування веб-сайту райдержадміністрації;

- забезпечення програмно-технічного супроводу відеоконференцій, відеонарад, що проводяться  облдержадміністрацією та керівництвом райдержадміністрації;

- виконання інших  доручень в межах компетенції за дорученням  керівництва райдержадміністрації.