Головна Новини Герої не вмирають Зміни в законодавстві Електронне звернення Восьмого скликання Учасникам бойових дій та членам їх сімей Планування роботи 2023 року Пробація району Інформація для користувачів з вадами зору

Положення про службу дітей у справах дітей

1. Служба у справах дітей Баштанської районної державної адміністрації є структурним підрозділом Баштанської райдержадміністрації (далі – служба), який утворюється головою райдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації.
2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, рішеннями районної ради, наказами служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації та регламентом Баштанської районної державної адміністрації.
3 Основними завданнями служби є:
3.1. Реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
3.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
3.3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
3.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;
3.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
3.6. Ведення державної статистики щодо дітей;
3.7. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
3.8. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень на відповідній території;
4.2. Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;
4.3. Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;
4.4. Подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
4.5. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;
4.6. Разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
4.7. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей Баштанського РВ УМВС в Миколаївській області заходи щодо соціального захисту дітей,виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
4.8. Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;
4.9. Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;
4.10. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;
4.11. Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;
4.12. Щорічно проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників;
4.13. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;
4.14. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
4.15. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
4.16. Розглядає в установленому порядку звернення громадян;
4.17. Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;
4.18. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;
4.19. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
5. Служба має право:
5.1. Приймати рішення з питань, що належать до її компетенції, які є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;
5.2. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;
5.3. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від районного відділу статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
5.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;
5.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;
5.6. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;
5.7. Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;
5.8. Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
5.9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
5.10. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
5.11. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;
5.12. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, службою у справах дітей;
5.13. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;
5.14. Проводити координаційні ради з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
5.15. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;
5.16. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.
6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органівмісцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіхформвласності, об'єднаннями громадян і громадянами.
7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням із заступником голови облдержадміністрації та службою у справах дітей Миколаївськоїоблдержадміністрації.
8. Начальник служби має: завідувача сектору з питань опіки, піклування та усиновлення та завідувача сектору з питань захисту прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади.
9. Начальник служби:
9.1. Здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів;
9.2. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;
9.3. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
9.4. Подає на затвердження голові райдержадміністрації кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
9.5. Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників служби;
9.6. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису служби.
10. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на сектор з питань опіки, піклування та усиновлення, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого сектору встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.
11. Вирішення питань, пов’язаних із захистом прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, профілактики правопорушень серед неповнолітніх покладається на сектор з питань захисту прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх. Штатна чисельність такого сектору встак6новлюється залежно від кількості неповнолітніх, які проживають в районі (один працівник – до двох тисяч неповнолітніх).
12. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.
12.1. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджуються головою райдержадміністрації.
12.2. Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює райдержадміністрація.
12.3. Кошторис та штатний розпис служби затверджуються у встановленому порядку головою райдержадміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.
13. Служба є юридичною особою, маєрахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та власний бланк.