Головна Новини Герої не вмирають Учасникам бойових дій та членам їх сімей Пробація району Електронне звернення Інформація для користувачів з вадами зору

Як отримати архівну довідку, витяг чи копію з документу

Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи»

Розділ 5. Використанння Національного архівного фонду.

Стаття.15. Доступ до документів Національного архівного фонду.
Документи Національного архівного фонду (НАФ) і довідковий апарат до них надаються у користування в архівних установах з часу їх надходження до них на зберігання, а в приватних архівних зібраннях- відповідно до рішення їх власників.

Держава заохочує власників приватних архівних зібрань до розширення доступу до документів НАФ, сприяє публікації та експонуванню цих документів на виставках.

Забороняється відносити до державної або іншої передбаченої законами України таємниці інформацію про місця зберігання документів НАФ, що належать державі, територіальним громадам, а також створювати таємні архіви для зберігання цих документів.

Громадяни України мають право користуватися документами НАФ або їх копіями на підставі особистої заяви і документа, що посвідчує особу. Особи, що користуються документами НАФ за службовим завданням, подають документ, що підтверджує їх повноваження.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах користуються тими самими правами доступу до документів НАФ , а також мають такі самі обов'язки, як і громадяни України. 

Забороняється вимагати від користувачів надання документів, не передбачених цим Законом.

Про відмову в доступі до документів Національного архівного фонду користувачеві повідомляється письмово із зазначенням вичерпних підстав відмови.

Стаття 16. Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду, що належать громаді, територіальним громадам.

Архівні установи мають право обмежити доступ до документів Національного архівного фонду (НАФ), що належать державі, територіальним громадам, на строк до одного року в зв»язку з науково-технічним опрацюванням, перевіркою наявності та стану або реставрацією. У разі проведення великого обсягу зазначених робіт строк обмеження може бути продовжений з дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, але не більше ніж на один рік.

Архівні установи мають право відмовити в доступі до документів НАФ, що належать державі, територіальним громадам, неповнолітнім, особам, визнаним судом недієздатними, та особам, які грубо порушували порядок користування архівними документами.

В інтересах охорони інформації, віднесеної до державної або іншої передбаченої законами таємниці, що міститься у документах НАФ, доступ до цих документів обмежується відповідно до закону до моменту скасування рішення про віднесення інформації до державної або іншої таємниці.

Доступ до документів НАФ, що місятять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканості житла громадян, обмежується на 75 років від часу створення цих документів, якщо інше не передбачено законом. Раніше зазначеного строку доступ здійснюється з дозволу громадянина, права та законні інтереси якого можуть бути порушені, а в разі його смерті – з дозволу спадкоємців.

У разі передачі за договором до державних архівних установ, архівних відділів міських рад документів НАФ, що не належали державі, територіальним громадам, умови подальшого користування ними визначаються з колишніми власниками зазначеним договором. Зазначений порядок може бути встановлено також у випадках передачі документів на зберігання без зміни права власності на них.

Стаття 18. Форми використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду (НАФ).  

Архівні установи, у порядку визначеному законодавством, надають документи НАФ для користування фізичним та юридичним особам., створюють для цього відповідний довідковий апарат, видають архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняють запити фізичних і юридичних осіб; повідомляють про документи, які містять відомості, що можуть бути використані органами державної влади і органами місцевого самоврядування та іншими заінтересованими сторонами; публікують, експонують та в іншій формі популяризують архівні документи, а також виконують інші функції, спрямовані на ефективне використання відомостей, що містяться в документах НАФ.

Стаття 20. Права користувачів документами Національного архівного фонду.

Користувачі документами НАФ, що належать державі, територіальним громадам, мають право:
-1) користуватися у читальному залі архівної установи копіями документів з фондів користування. А у разі їх відсутності - оригіналами, якщо доступ до них не обмежено на підставах, визначених законом, а також відповідно до закону користуватися документами обмеженого доступу;
-2) отримувати від архівних установ довідки про відомості, що містяться в документах, доступ до яких не обмежено на підставах, визначених законом;
-3) за письмовою згодою архівних установ отримувати документи або їх копії в тимчасове користування поза архівними установами;
-4) користуватися довідниковим апаратом до документів . а за згодою архівних установ-і обліковими документами;
-5) виготовляти, у тому числі за допомогою технічних засобів, або отримувати від архівних установ копії документів і витяги з них, якщо це не загрожує стану документів та не порушує авторські та суміжні права, а також вимагати, щоб ці копії або витяги були засвідчені архівною установою;
-6) публікувати, оголошувати, цитувати та іншим чином відтворювати зміст архівних документів з посиланням на місце їх зберігання і з дотриманням умов , передбачених законодавством.

Права користувачів документами НАФ, що належать іншим власникам, визначаються власником документів з урахуванням рекомендацій центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Дії посадових осіб архівних установ, що перешкоджають реалізації законних прав користувачів документами НАФ, можуть бути оскаржені в порядку підлеглості або у судовому порядку.

Стаття 21. Обов’язки користувачів документами Національного архівного фонду (НАФ). 

Користувачі документами НАФ зобов»язані:
-1) дотримуватися встановленого відповідно до законодавства порядку користування документами, своєчасно виконувати законні вимоги працівників архівної установи;
-2) забезпечувати збереженість і вчасне повернення документів, наданих їм у користування;
-3) негайно інформувати архівну установу про виявлені випадки пошкодження чи недостачі документів;
-4) не допускати перекручування або фальсифікації використаних відомостей, що містяться в архівних документах;
-5) вчасно інформувати власника документів або уповноважену ним архівну установу про наміри використання відомостей, що містяться в архівних документах, з комерційною метою;
-6) виконувати зобов»язання, передбачені угодами, укладеними користувачем з власником документів або уповноваженою власником юридичною чи фізичною особою;
-7) відповідно до закону чи умов договору відшкодовувати завдані ними збитки архівним установам.

  Анкета-заява для архівної довідки за документальними матеріалами архівного відділу Баштанської райдержадміністрації
Формат: DOC | Добавлен: 05/05/2021 16:15:40
30Kb Скачать скачать